ภาษาไทย

Worker’s complaint form

แบบฟอร์มการร้องเรียนสำหรับแรงงานไทยที่ทำงานในประเทศอิสราเอล:

Use this page to access information about your rights and to submit a complaint.

คลิกลิ้งค์ที่นี่   คู่มือ สิทธิและผลประโยชน์ของแรงต่างชาติ

โครงการความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน - TIC project

Click here for the TIC Facebook page

คลิกที่นี่ ดาวน์โหลดข้อมูล การบริการแบบประหยัดของธนาคารไปรษณีย์
Click these links to download information about the post office bank low-cost services

Brochure 1   |   Brochure 2

Brochure 3   |   Thai Caris-A5

ตัวอย่างใบรับเงินเดือน

Click here for an example of a pay slip - in Hebrew and in Thai

คลิกที่นี่  สิทธิของแรงงานต่างชาติผู้หญิง

Click here to download a Women's Rights Handbook

คำแนะนำสำหรับแรงงานภาคเกษตรที่ครบกำหนดการทำงาน
อย่างถูกกฎหมายในประเทศอิสราเอลเพื่อเรียกร้องเงินชดเชยจากการเลิกจ้าง

Click here for Guidelines about severance pay after Completing the Legal Employment Period

 รายชื่อบริษัทจัดหางานในอิสราเอลและหมายเลขโทรศัพท์ของล่าม

Click Here to download the recruitment agencies and translators details

 ข้อมูลเกี่ยวกับวันหยุดต่างๆ

Click Here for information about holidays and days off

ข้อควรทำเมื่อได้ยินเสียงสัญญำณเตือนภัย หรือ สัญญำณสีแดง?

Click Here for information about case of emergency

(โครงการความร่วมมือไทย – อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน)

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาแรงงานต่างๆในอิสราเอล

 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานทั่วไป หรือสิทธิต่างๆของแรงงานที่ควรได้รับ

ท่านสามารถติดต่อสายด่วนภาษาไทย วันอาทิตย์ถึงวันพฤหัส ระหว่างเวลา

 09:00-16:00  ที่หมายเลข

1-700-707 889

แบบฟอร์มการร้องเรียน

Worker's Complaint Form

Thanks for submitting!